Bacilluss Subtilis, Bacillus Lichenifomix, Bacillus Pumilus
Tin tức

Bacilluss Subtilis, Bacillus Lichenifomix, Bacillus Pumilus

Bacilluss Subtilis, Bacillus Lichenifomix, Bacillus Pumilus 1013 Cfu/kg < - > 1010 cfu/gr

 

Liên hệ với chúng tôi
Google Map